توقف پرواز های آلیتالیا

با توجه به سیاست های جدید شرکت آلیتالیا ، تمامی پروازهای این شرکت از ابتدای ژانویه 2019 به مقصد تهران متوقف می گردد.شایان ذکر است آلیتالیا خود را ملزم به پشتیبانی کامل از مسافرین می داند.